مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Cloud 0.5 - Processador Intel Xeon - 512 MB
- Processador Intel Xeon
- 30 GB Hard Drive
- 512 MB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 1.0 - Processador Intel Xeon - 1 gb
- Processador Intel Xeon
- 40 GB Hard Drive
- 1GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 1.5 - Processador 2x Intel Xeon - 1,5 GB
- Processador 2x Intel Xeon
- 50 GB Hard Drive
- 1,5GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 2.0 - Processador 2x Intel Xeon - 2 gb
- Processador 2x Intel Xeon
- 60 GB Hard Drive
- 2GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 2.5 - Processador 3x Intel Xeon - 2,5 GB
- Processador 3x Intel Xeon
- 70 GB Hard Drive
- 2,5GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 3.0 - Processador 3x Intel Xeon - 3 gb
- Processador 3x Intel Xeon
- 80 GB Hard Drive
- 3GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 4.0 - Processador 4x Intel Xeon - 4 gb
- Processador 4x Intel Xeon
- 100 GB Hard Drive
- 4GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 5.0 - Processador 4x Intel Xeon - 5gb
- Processador 4x Intel Xeon
- 120 GB Hard Drive
- 5 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 6.0 - Processador 5x Intel Xeon - 6gb
- Processador 5x Intel Xeon
- 140 GB Hard Drive
- 6 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 7.0 - Processador 5x Intel Xeon - 7gb
- Processador 5x Intel Xeon
- 160 GB Hard Drive
- 7 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 8.0 - Processador 6x Intel Xeon - 8gb
- Processador 6x Intel Xeon
- 180 GB Hard Drive
- 8 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 9.0 - Processador 6x Intel Xeon - 9gb
- Processador 6x Intel Xeon
- 200 GB Hard Drive
- 9 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 10.0 - Processador 7x Intel Xeon - 10gb
- Processador 7x Intel Xeon
- 220 GB Hard Drive
- 10 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 12.0 - Processador 7x Intel Xeon - 12gb
- Processador 7x Intel Xeon
- 240 GB Hard Drive
- 12 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 16.0 - Processador 7x Intel Xeon - 16gb
- Processador 7x Intel Xeon
- 260 GB Hard Drive
- 16 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 20.0 - Processador 8x Intel Xeon - 20gb
- Processador 8x Intel Xeon
- 280 GB Hard Drive
- 20 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 24.0 - Processador 8x Intel Xeon - 24gb
- Processador 8x Intel Xeon
- 300 GB Hard Drive
- 24 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Cloud 32.0 - Processador 8x Intel Xeon - 32gb
- Processador 8x Intel Xeon
- 320 GB Hard Drive
- 32 GB RAM
- Trafégo Ilimitado
- Internet 1.000 Mbps
- Painel Reebot
- FTP Host Incluso
- Proteção Firewall e DDOS Básico


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.184.215) وارد شده است.